Ho Chi Minh City University of Transport

23
Group Members

Join us

About

Upcoming Events

Past Events

Organizers

Photos

Video

About

Upcoming events

There are currently no upcoming events. Please check again soon.

Past events

Load more

Organizers

Trần Đình Trọng

GDSC Lead

Danh Trần Trọng

Head of Event
University of Transport Ho Chi Minh City – UTH

Huỳnh Anh Phạm

Head of Development

Tiên Đặng Lê Thuỷ

Head of Operation

Chí Nhân Hồ

Programing Lead

Nguyễn Thị Tường Vy

Event Lead

Ngân Đào Võ Kim

HR Lead

Huỳnh Duyên Nguyễn

Design Lead
BAKCO / AITSOFT

Lâm Đỗ Kim

Event Lead

Trương Thị Hương Giang

Marketing Lead

Partners

Chapter Video

Contact Us