FPT University Danang

Leave Chapter

About

Google Developer Student Clubs (GDSC ) are university-based communities supported by Google Developers. By joining a DSC, students grow their knowledge in a peer-to-peer learning environment and build solutions for local businesses and their community.

GDSC - FPTU Đà Nẵng là một trong những CLB cộng đồng tại các trường đại học trên toàn thế giới được Google Developer tài trợ. Bằng cách tham gia GDSC, các bạn sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận và phát triển kiến thức của mình trong môi trường học tập nhóm và cùng nhau lên ý tưởng để xây dựng các giải pháp cho các doanh nghiệp địa phương và cộng đồng của chúng ta

Upcoming events

There are currently no upcoming events. Please check again soon.

Past events

Organizer