Successful start-up with Customer Data Platform

University Of Greenwich (Can Tho)
Sat, Dec 11, 2021, 6:00 PM (GMT+7)

About this event

Customer Data Platform là nơi lưu trữ trung tâm cho dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau. Nó tổng hợp và tổ chức dữ liệu đó để tạo một hồ sơ khách hàng thống nhất có thể được sử dụng để tối ưu hóa các chiến lược marketing và trải nghiệm khách hàng. Vì vậy, Customer Data Platform luôn có một vai trò quan trọng trong chiến lược marketing và trải nghiệm khách hàng của các doanh nghiệp.


Organizer

  • Ngoc Trung Thach

    Ngoc Trung Thach

    University of Greenwich

    GDSC Lead

    View Profile