Solution Challenge 2023 | Hackathons and Ideathons

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, 96A Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, 100000

Solution Challenge 2023 | Hackathons and Ideathons

Feb 16, 2023, 6:37 PM – Mar 16, 2023, 6:37 PM

RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

Solution Challenge

About this event

Solution Challenge 2023 | Hackathons and Ideathons

Organizers

 • Hoang Dinh Huu

  GDSC Lead

 • Trang Trinh Thuy

  Advisor

 • Kiệt Nguyễn Anh

  GDSC PTIT

  Sub Lead

 • Minh Nguyễn Vũ Quang

  GDSC PTIT

  PR Lead

 • Loc Nang Do

  HR - LG Lead

Contact Us