Build your first app with Flutter

Khi tham gia sự kiện, bạn sẽ được tìm hiểu và làm quen với Flutter. Đồng thời, bạn cũng sẽ có cơ hội xây dựng chiếc app đầu tiên cho mình.

Jan 6, 1:00 – 3:00 PM

RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

FlutterMobile

About this event

Flutter là một SDK phát triển ứng dụng di động nguồn mở được tạo ra bởi Google. Nó được sử dụng để phát triển ứng ứng dụng cho Android và iOS, cũng là phương thức chính để tạo ứng dụng cho Google Fuchsia

Khi tham gia sự kiện, bạn sẽ được tìm hiểu và làm quen với Flutter. Đồng thời, bạn cũng sẽ có cơ hội xây dựng chiếc app đầu tiên cho mình.


Speaker

 • Hieu Vo Minh

  Nguyen Tat Thanh University

  GDSC NTTU Developer

Organizers

 • Lộc Phan Anh

  Nguyen Tat Thanh University

  GDSC Lead

 • Tân Nguyễn Duy

  GDSC NTTU Developer

 • Hieu Minh

  GDSC NTTU Developer

Contact Us