DSC-DUT: Weekly Sharing

UD - DUT: University of Danang - Danang University of Science and Technology - 54 Nguyen Luong Bang, Lien Chieu Da Nang, 550000 - View Map Da Nang University of Technology
Apr 10 - Jun 20, 2021, 5:30 PM (GMT+7)

Buổi chia sẻ kiến thức nội bộ trong Developer Student Club chi nhánh Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng.

About this event

Mỗi buổi thứ 7 hằng tuần, các phòng ban của DSC Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng sẽ chia sẻ kiến thức cho nhau  để mọi người hiểu nhau hơn về công việc của mỗi phòng ban và có thêm kiến thức cho bản thân.

Speakers

When

Apr 10 - Jun 20
5:30 PM (+07)

Where

UD - DUT: University of Danang - Danang University of Science and Technology
54 Nguyen Luong Bang, Lien Chieu Da Nang550000