Leadership sharing: Communication in Teamwork

Buổi fireside chat về chủ đề Leadership - giao tiếp trong làm việc nhóm là buổi chia sẻ đầu tiên giúp team Leader có thể bắt đầu một nhiệm kì mới dễ dàng hơn

Oct 12, 2022, 2:30 – 4:00 PM

RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

Career Development

About this event

Buổi sharing tập trung vào training kỹ năng cho nội bộ để với mục đích trang bị những kỹ năng cơ bản cho Team lead trước khi bắt đầu một nhiệm kì mới

Organizer

  • Trần Đại Quý

    GDSC - DUT

    GDSC Lead

Contact Us