GDSC CAU x YSU Networking Party

연세대학교 신촌캠퍼스 백양누리 라제건홀, 연세로 50, 서울시 서대문구, 03722

GDSC 중앙대학교와 연세대학교가 함께하는 네트워킹 세션입니다.

May 27, 10:00 AM – 12:00 PM

9
RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

Career Development

About this event

두 챕터의 멤버들이 모여 다양한 주제로 대화하고 네트워킹하며, 더 가까워지는 시간을 갖습니다.

Speakers

 • Yongmin Yoo

  Chung-Ang University

  GDSC Lead

 • Hyunmin Yoo

Organizers

 • 용민

  GDSC Lead

 • 유진

  cau

  GDSC CAU Core Member

 • 여진

  GDSC CAU Core Member

 • 민식

  GDSC CAU Core Member

 • 동훈

  Chung-Ang University

  GDSC CAU Core Member

 • 도현

  GDSC CAU Core Member

 • Karu Na

  Rolling Ress

  GDSC CAU Core Member

 • 지수

  GDSC CAU Core Member

 • Sohyun. Summer Kim

  GDSC CAU Core Member

 • Sangyun Lee

  GDSC CAU Core Member

 • 승훈

  GDSC CAU Core Member

 • 지우

  GDSC CAU Core Member

 • 승운

  GDSC CAU Core Member

 • Jason Ahn

  GDSC CAU Core Member

 • 민기

  GDSC CAU Core Member

Contact Us